ทพญ.ปริยากร--สุขนิยม

ทพญ.ปริยากร สุขนิยม

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

คุณวุฒิ

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย