ทพญ.พรพรรณ-จริยวิทยากุล

ทพญ.พรพรรณ จริยวิทยากุล

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

คุณวุฒิ

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 year internship)