ผศ.ทญ.ดร.-กมลภัทร-จรรยาประเสริฐ

ทพญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

คุณวุฒิ

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น