พทญ.-อธิชาต์-ตันวีระชัยกุล

พทญ. อธิชาต์ ตันวีระชัยกุล

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน

คุณวุฒิ

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
– อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย