ทพญ.ปราณปัทม์-ชัยกุล

ทพญ.ปราณปัทม์ ชัยกุล

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

คุณวุฒิ

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต